• خط شهری معمولی روی زوج سیم مسی : خیر
  • خط شهری معمولی روی فیبر نوری (SIP Phone) : خیر
  • خط شهری اینترنتی با سرور ابری : بله
  • خط شهری اینترنتی با سرور محلی : بله
  • سیپ ترانک مخابراتی (خطوط ۴ یا ۵ رقمی و یا سرویس تلسی TEL-30) : خیر